www.std.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สคล.

E-mail Print PDF

ข้อตกลงบุคลากรสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ภายใต้มูลนิธิวิถีสุขเริ่มดำเนินการเมื่อ     มีนาคม 2551


สถานที่ตั้ง ๗๐/๓๐๐-๑  ซอยนวมินทร์ ๗๙ ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 
โทร. ๐-๒๗๓๓–๖๐๐๘,๐-๒๗๓๓–๖๐๐๙  โทรสาร. ๐-๒๗๓๔-๖๑๑๓

แหล่งทุนปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประเภทองค์กร องค์กรสาธารณะประโยชน์ ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ

ความเป็นนิติบุคล สำนักงานฯ ดำเนินภารกิจ ภายใต้การรับรองของมูลนิธิวิถีสุข

ภารกิจองค์กร


องค์กรประสานการรณรงค์และเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทบุคคลากร มี  ๔  ประเภทได้แก่

1. เจ้าหน้าที่ประจำ หมายถึง เจ้าหน้าที่ ทำสัญญาจ้างภายใต้แผนงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ แผนงานทุนอุปถัมภ์ฯ หรือ แผน/โครงการ อื่นๆ ที่ตกลงว่าจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ประจำ

2. เจ้าหน้าที่จ้างตามโครงการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ ที่ทำสัญญาภายใต้โครงการย่อยของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยตกลงกันว่า จะเป็นเจ้าหน้าที่จ้างตามโครงการ

3. เจ้าหน้าที่ทดลองงาน  หมายถึง เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑ และ ๒  ที่จ้างในช่วงทดลองงาน

4. นักศึกษาฝึกงาน

ทั้งนี้  สำนักงานฯ อาจทำสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ (TOR)  ซึ่งเป็นบุคลากรที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ  ไม่จำเป็นต้องมาประจำในสำนักงาน ไม่ผูกพันในการได้รับสวัสดิการจากสำนักงานฯ  และมีระยะเวลาการจ้างตามที่กำหนด

 

คุณสมบัติสำคัญของบุคลากรสำนักงาน รวมทั้ง บุคคลที่จ้างตามสัญญา (TOR)ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และไม่สูบบุหรี่


โลโก้

เด็กผมจุก ยืนพนมมือ ถือดอกบัวสีขาว

ประวัติเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นเครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวและมีการจัดการเครือข่ายขึ้นเมื่อประมาณกลาง ปี 2546 โดยเริ่มจากการนัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ของแกนนำสำคัญกลุ่มเล็กๆ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2546 โดยมี ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม นพ.สุภกร บัวสาย เป็นผู้นำ เพื่อหารือกันในประเด็นการผลักดันมาตรการการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะมาตรการห้ามโฆษณา รวมถึงการหารือถึงวิธีการทำงานร่วมกันของ สสส. กับกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับคณะกรรมการผู้บริหารฯ สสส. เห็นว่า สสส. ควรทำงานเรื่องเหล้าบุหรี่ให้มากขึ้น


ในยุคเริ่มต้นเป็น “เครือข่ายองค์กรงดเหล้า” ปี 2546

การหารือทำให้เกิดข้อเสนอกลยุทธ์การรณรงค์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคม 2546 ที่จะมาถึง จากนั้น ที่ประชุมจึงได้นัดประชุมคณะทำงานย่อยขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2546 เพื่อดำเนินการจัดการเชิญภาคีพันธมิตรและเตรียมสถิติข้อมูล  และได้จัดประชุมในวันที่ 21 มิถุนายน 2546 ในที่ประชุมทุกฝ่ายเห็นด้วยอย่างยิ่งในการรณรงค์ช่วงเข้าพรรษา และได้กำหนดแนวคิดหลักในการรณรงค์ การนำเสนอสื่อในการรณรงค์ การนำเอาหลักการ “ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา” มาใช้   การจัดทำ “โลโก้”  และการขับเคลื่อนในพื้นที่ผ่านองค์กรภาคีต่างๆ  และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ และคณะกรรมการดำเนินการโครงการรณรงค์ขึ้น

 

การขับเคลื่อนที่หลากหลายทั้งการสร้างกระแสผ่านสื่อสปอทโทรทัศน์  การแถลงข่าว  การเข้าพบนายกรัฐมนตรี  รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขได้นำนโยบายนี้ไปปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ มีการจัดงานใหญ่ร่วมกันก่อนเข้าพรรษา  ณ พุทธมณฑล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2546 จากนั้น ภาคีพันธมิตรต่างๆ เช่น วัดธรรมกาย, สถาบันราชภัฎ 41 แห่ง, ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ, เสถียรธรรมสถาน, ศูนย์พัฒนาคุณธรรม มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, เครือข่ายชาวอโศก, สภาอุตสาหกรรม, เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา, สมาคมหมออนามัย และการร่วมมือกับกองทัพ เป็นต้น ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าว เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ระดมความรู้ และการลงมือทำ ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

 

อย่างไรก็ตาม การประสานงานภาคีพันมิตรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนสื่อรณรงค์ จำเป็นต้องมีหน่วยจัดการจึงได้มอบหมายให้ “มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นศูนย์ประสานงานในการส่งสื่อ และเป็นหน่วยรับใบปฏิญาณตนคืนมา รวมถึงการเป็นศูนย์รับปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์

 

การประเมินผลโครงการเมื่อออกพรรษา ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของ เอเบคโพล์ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 84.7 เห็นสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 94.5 เห็นด้วยกับการณรงค์ และสำหรับกลุ่มตัวอย่างผู้ดื่มเหล้า พบว่า ร้อยละ 55.9 งดดื่มในปี 2546 นี้ ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประเมินผลจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ อย่างสูง

หลังจากนั้นคณะทำงานได้กำหนดให้มีการรณรงค์ต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมทอดกฐินปลอดเหล้า ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ปิดท้ายช่วงเข้าพรรษา และได้จัดการประชุมสมัชชางดเหล้าขึ้น ในเดือนตุลาคม 2546 และในที่ประชุมได้เชิญชวนให้ทุกฝ่ายมาร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และต่อมา สสส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น โดยมีตัวแทนจากองค์กรภาคีร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันรณรงค์ในกิจกรรมปีใหม่ 2547 และกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2547


การจัดตั้งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ปี 2547

ในระหว่างนี้เอง ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่ร่วมงานกันมาและ สสส. ได้เล็งเห็นว่า จำเป็นต้องมีหน่วยจัดการเครือข่ายที่มีระบบ มีสำนักงาน มีบุคลากรเต็มเวลา พร้อมที่สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์และการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายต่างๆ  จึงได้เสนอให้แกนนำมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน คุณสงกรานต์ ภาคโชคดี หนึ่งในผู้นำขบวนการรณรงค์มาตั้งแต่ต้นได้เป็นผู้ดำเนินงานจัดตั้งสำนักงาน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น ในเดือนเมษายน 2547 ในฐานะเสมือนองค์กรแกนประสานการทำงานของภาคีด้านลดการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์แทน สสส. โดยเป็นหน่วยจัดการ ประสานงาน และผลักดันยุทธศาสตร์ โดยได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำนวน 11,334,500 บาท และงบประมาณเพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่าย 60 ล้านบาท ให้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2547- เมษายน 2548 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว กระทำภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์   ดังนี้


1. ลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ (นักดื่มหน้าใหม่คือ กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี)

2. สร้างองค์กรแม่แบบ ให้เป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์

3. สร้างจิต สำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ (เช่น  สนุกได้ เท่ห์ได้ ฉลองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแอลกอฮอล์)

4. ส่งเสริมให้แต่ละภาคีทำงานตามความถนัดในพื้นที่ ทั่วประเทศ

5. ทำงานประสานยุทธศาสตร์กับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและวิชาการ ของคณะกรรม ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (คบอช.)

การพัฒนาสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าต่อเนื่อง ปี 2548 – 2549 ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ 3 ในระหว่างสัญญาโครงการเดิมได้ขยายเวลาออกไป  จึงได้พัฒนาโครงการขึ้นใหม่ต่อเนื่องจากปีก่อน ในชื่อ “ชุดโครงการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ปี 3” มีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549 เพื่อสานต่องาน และมีการปรับแนวทางการทำงาน  โดย สสส. ได้แยกงานด้านการรณรงค์ลดอุบัติเหตุซึ่งเดิมอยู่ใน สคล. ออกเป็นสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย สคล.ได้วางยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องจากเดิม ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

2. ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้มีจิตอาสาร่วมรณรงค์

3. ยุทธศาสตร์สร้างกระแสสังคม ค่านิยม วัฒนธรรมใหม่ และจิตสำนึก

4. ยุทธศาสตร์ผลักดันนโยบายสาธารณะ

5. ยุทธศาสตร์ประสานพลังฝ่ายนโยบายและวิชาการความรู้

6. ยุทธศาสตร์เฝ้าระวังกลยุทธ์ของบริษัทเหล้าเบียร์

ในช่วงเวลานี้ ถือว่า สถานการณ์การรณรงค์ได้รับความสนใจจากสังคมที่สูงมาก ทั้งอยู่ในช่วงการเฉลิมฉลองการครองราชย์ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประสานกับฝ่ายรัฐบาลเพื่อออกมาตรการทางกฎหมายต่างๆ และในสถานการณ์การเมืองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.มงคล ณ สงขลา ให้การสนับสนุนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ประกาศว่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะรักษาศีล 5 และมีกระแสการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระแสหลักของสังคม


สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ในปี 2550 - 2551

การเสนอแผนงานฯ ระยะ 3 ปี ต่อ สสส. ในช่วงนี้ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดของสำนักงานฯ ที่ต้องบริหารแผนงานระยะยาว ทำให้สามารถมองทิศทางการทำงาน และกำหนดเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ ให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย และเฝ้าระวัง

ยุทธศาสตร์รณรงค์ตามประเพณีวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์รณรงค์ตามกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์เขตพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์

ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการรณรงค์

โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การทำให้กฎหมายมีผลการบังคับใช้จริง  การกระตุ้นสังคมให้ออกมาเป็นเจ้าของปัญหา  โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่


วินัย  เพื่อการอยู่ร่วมกัน

1. เจ้าหน้าที่มีความสุขจากประโยชน์ในการทำงานทั้งเพื่อตนเอง และเพื่อสังคม

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน ทำงานเต็มความสามารถ และใฝ่รู้

3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ถือประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง

4. เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาดูแลทรัพย์สินขององค์กร

5. เจ้าหน้าที่ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน

ข้อตกลงการทำงาน


1. กำหนดวันและเวลาทำงาน
- วันทำงานปกติ              วันจันทร์ – วันศุกร์
- เวลาทำงานปกติ           ๐๙.๐๐- ๑๗.๓๐ น. (รวมเวลาพักรับประทานอาหาร)

2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
- วันหยุดประจำสัปดาห์  หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์
- วันหยุดตามประเพณี ไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕ วัน ซึ่งสำนักงานจะประกาศให้ทราบปีต่อปี

3.การลา
3.1 การลาป่วย  
- การลาป่วย เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ ปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วันทำงาน   กรณีเกิน ๓๐ วันขึ้นไป จะไม่ได้รับค่าจ้างการทำงานในวันที่หยุดเกิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้บริหาร
- การลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป เจ้าหน้าที่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของทาง ราชการ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์ดังกล่าวได้ ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบ

3.2 การลากิจธุระส่วนตัว  
- เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการทดลองงาน แล้ว มีสิทธิลากิจได้ปีละ ไม่เกิน  15  วันทำการ ถ้าเกินจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามวันที่ลาเกิน
- การลาสามารถลาติดต่อกันได้ไม่เกิน ๓ วันทำงาน กรณีลาเกินต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร
- ต้องยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วัน ( ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน )

3.3 การลาพักร้อนประจำปี
- เจ้าหน้าที่ที่ทำงานครบ 1 ปี  ขึ้นไป ขอลาพักร้อนประจำปีได้ ปีละไม่เกิน 10  วัน ทำการ ถ้าลาไม่ครบสะสมในปีต่อไปได้รวมกัน ไม่เกิน  20 วัน  
- การลาพักร้อน ต้องยื่นลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ได้รับอนุมัติแล้วจึงลาได้ กรณีเร่งด่วนมีสิทธิเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานได้

3.4 การลาคลอด
ให้ลาครั้งละไม่เกิน  90 วัน  ส่งใบลาพร้อมใบรับรอง สัปดาห์แรกที่หยุด (ได้รับค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน คือ 45 วัน)

3.5 ลาอุปสมบท
ลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ( หากเกินจะไม่ได้รับค่าจ้าง )

3.6 ลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่   
- ปีละไม่เกิน  ๑๕  วัน  เช่น การลาเพื่อไปฝึกอบรมต่างองค์กร
- การลาต้องแจ้งอนุมัติล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า  ๗ วันทำการ และจะไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

4.สวัสดิการสุขภาพ เจ้าหน้าที่มีสิทธิในสวัสดิการสุขภาพ ดังนี้
4.1 ประกันสุขภาพจากสำนักงานประกันสังคม
4.2 ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
4.3 ประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชน
4.4 การตรวจสุขภาพประจำปี

ทั้งนี้  สำนักงานจะพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับแต่ละปี แต่อย่างน้อย จะจัดสวัสดิการประกันสังคม และอุบัติเหตุกลุ่ม

5. สวัสดิการพัฒนาบุคลากร โดยสำนักงาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน   เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม , ดูงาน  หรือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ต่างสถานที่ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขที่กำหนด  
5.1 หลักสูตรที่สำนักงานจัดให้
5.2 ความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ และสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน
- ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ และ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
- ใช้สิทธิไม่เกิน ๓ ครั้ง/ คน /ปี
- งบประมาณรวมไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/ปี

6.การร้องทุกข์
6.1 เจ้าหน้าที่มีความเดือดร้อนในเรื่องการทำงาน หรือเห็นว่าถูกกลั่นแกล้ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยประการใดๆ สามารถร้องทุกข์ต่อผู้บริหารได้
6.2 การร้องทุกข์จะกระทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรได้ ในกรณีที่การร้องทุกข์กระทำด้วยลายลักษณ์อักษร ให้เจ้าหน้าที่ผู้ร้องทุกข์ลงชื่อจริง และเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อผู้บริหาร
6.3 กรณีที่ผู้บริหารที่รับเรื่องร้องทุกข์ไม่ดำเนินการพิจารณาให้เสร็จภายใน เวลา ๗ วัน ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป
6.4 ในการสอบสวนและพิจารณายื่นคำร้องทุกข์  ให้ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาข้อร้องทุกข์นั้น ในกรณีที่ข้อร้องทุกข์ระบุว่ามีสาเหตุจากผู้ใดทุกฝ่ายไม่มีสิทธิในการเป็น กรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าว
6.5 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ผู้บังคับบัญชาจะปกปิดรายชื่อผู้ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ

7.การพ้นจากสภาพเจ้าหน้าที่
7.1  เสียชีวิต
7.2 ลาออก   ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐  วัน
7.3 สิ้นสุดสัญญาจ้างไม่ได้รับการต่อสัญญา
7.4 เลิกจ้าง เนื่องจากความจำเป็นของสำนักงาน เช่น ยกเลิก/ปรับลดตำแหน่ง  สำนักงานมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน และมีการจ่ายค่าชดเชยตามกรณี อย่างน้อยจ่ายเป็นค่า ๑ เดือน      
7.5 ถูกสั่งให้ออก เนื่องจาก ทำความผิดอย่างร้ายแรง ได้แก่
- ทุจริต
- จงใจหรือเจตนาทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงขององค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องโดยผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คนทำหน้าที่ในการตักเตือน ด้วย วาจา และลายลักษณ์อักษร แล้ว ปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออก
7.6 กรณีที่สำนักงานต้องเลิกกิจการ  ผู้บริหารต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน ส่วนการจ่ายชดเชยนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่สามารถจ่ายได้หรือไม่

8.การประเมินผลงาน
เพื่อให้สำนักงานมีบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถความกระตือรือร้น รู้จักขีดจำกัดของตัวเอง ดังนั้นสำนักงานจึงจัดให้มีการประเมินผลกลางปี และสิ้นปี  โดยรูปแบบการประเมินให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และคุณธรรม ภายใต้ความเชื่อที่ว่าทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนา   ทั้งนี้ผลจากการประเมินนั้น อาจจะมีผลต่อการปรับตำแหน่งงาน และปรับค่าตอบแทน

9. ค่าตอบแทน

- เจ้าหน้าที่ ต้องเปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย เพื่อรองรับการโอนเงินเดือนซึ่งจะออกทุกวันที่ 25 ของเดือน
- เจ้าหน้าที่ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ เกณฑ์ค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผูกพันกับแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับทุน โดยที่สำนักงาน จะนำมาจัดสรรเพื่อความเหมาะสม
- การเพิ่มเงินเดือน เป็นไปตามความเหมาะสม ตามเงื่อนไขของงบประมาณประจำปี และ จะนำผลการประเมินมาพิจารณาประกอบ

หมายเหตุ  สำนักงานฯ ไม่มีการจ่ายโบนัส

10. ค่าใช้จ่ายประสานงาน และ เบี้ยเลี้ยง

10.1ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายเดือน  สำนักงานจะกำหนดชื่อบุคคลที่สามารถเบิกค่าโทรศัพท์รายเดือน การเบิก-จ่ายเป็นไปตามจริงในการประสานงาน โดยคำนวณหักค่าโทรศัพท์ส่วนตัวออก    
10.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
- การปฏิบัติงานต่างจังหวัดในเวลาทำการ ซึ่งเป็นภารกิจหลัก หรือได้รับมอบหมาย สามารถ เบิกค่าอาหารได้ตามจริง  โดยมีหลักฐานการจ่าย
- การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์   เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๔๐๐ บาท  หรือ กรณีที่กิจกรรมนั้นมีการเลี้ยงอาหารอยู่แล้ว เบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ได้ แต่กรณี ที่เป็นภารกิจงานที่ต้องทำอยู่แล้ว เบิกไม่ได้
- การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามประกาศของสำนักงาน)  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๖๐๐ บาท หรือ กรณีที่กิจกรรมนั้นมีการเลี้ยงอาหารอยู่แล้ว เบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ได้  แต่กรณีที่เป็นภารกิจงานที่ต้องทำอยู่แล้ว เบิกไม่ได้

10.3 ค่าจ้างบุคคลภายนอกบางเวลา
- ผู้ประสานงานเป็นผู้พิจารณา ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยงาน เป็นครั้งคราว
- การว่าจ้างแต่ละครั้งต้องระบุจำนวนและประมาณการจ้างแต่ละครั้งให้ชัดเจน โดยเขียนในใบเบิกเงินสำรองจ่าย ให้ผู้จัดการลงนามอนุมัติ
- อัตราค่าจ้าง ช่วงเวลาปกติ รวม เสาร์-อาทิตย์  ๒๐๐ - ๕๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละบุคคล  (รวมค่าอาหารแล้ว)
- อัตราค่าจ้าง ช่วงเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามประกาศของสำนักงาน)  ๓๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละบุคคล  (รวมค่าอาหารแล้ว)

หมายเหตุ การจ้างคนภายนอกบางเวลา จะจ้างกับ บุคคลภายนอกที่ไม่เป็นบุคลากรของสำนักงาน ตามนิยามบุคลากรของสำนักงาน เท่านั้น

10.4 เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ในการปฏิบัติงาน
10.4.1  กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาค
- คิดค่าสึกหรอรถยนต์ประจำเดือน เดือนละ 3,000 บาท
- คิดค่าน้ำมันตามจริง  โดยมีใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันทุกครั้ง
- จัดทำรายงานการเดินทางบันทึกระยะทางกิโลเมตร ตามแบบฟอร์ม
- กรณีที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาประชุมที่ส่วนกลาง ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันตามจริง
- เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
10.4.2  กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนกลาง
- การใช้รถในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้จัดทำรายงานการเดินทางบันทึกระยะทางกิโลเมตร ใช้อัตราค่าเดินทางเป็น อัตราคูณกิโลเมตร ตามที่ สสส. กำหนด
- กรณีที่ผู้ประสานงานส่วนกลาง ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด คิดเป็นค่าเช่า และ คิดค่าน้ำมันตามจริง

11. การลงเวลาทำงาน
เน้นการสื่อสาร รับรู้ และ เหตุผลในการปฏิบัติงาน  กรณีที่ไม่ได้แจ้ง หรือ มีเหตุใดๆ ควรมีคำอธิบายแก่เพื่อร่วมงาน  โดยให้ลงชื่อเวลาเข้างานในแบบรายงานที่เตรียมไว้
รหัสข้อตกลงเวลา
- การลากิจ                       รหัส ก
- การลาป่วย                     รหัส ป
- การลาพักผ่อน                  รหัส พ
- การมาไม่ตามเวลา มาช้า     รหัส ส
- การไม่ติดต่อ                    รหัส ส
- การลงเวลาย้อนหลัง  กรณีที่มาแล้วลืมเซ็น
- การแจ้งกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่

12. การประชุมสำนักงาน
12.1การประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  ประจำทุกเดือน ต้นเดือน
12.2 การประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำเดือน  รวมทั้ง ผู้ประสานระดับภาค /ผู้ประสานระดับภาค นัดประสานงานตามโอกาส อย่างน้อย ๒ เดือนครั้ง
12.3 การประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี  ธุรการ  นัดประชุมตามโอกาส อย่างน้อย  ๒  เดือนต่อครั้ง
12.4การประชุมเฉพาะฝ่ายรณรงค์  ฝ่ายจัดซื้อผลิตสื่อ และฝ่ายจัดการสื่อโกดัง นัดประชุมประจำเดือน
12.5 การประชุมเฉพาะศูนย์ให้คำปรึกษาฯ นัดประชุมประจำเดือน

13. การรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
- ฝ่ายบัญชี  ทำการสรุปรายงานการบัญชี กระทบยอดธนาคาร/เงินสดย่อย  ทุกสิ้นเดือน
- ฝ่ายการเงินสำนักงาน  สรุปรายการ เบิกทดรองจ่าย และ เบิกเงินสดย่อย ทุกเดือน
- ฝ่ายการเงินภาคสนาม สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานปัญหาอุปสรรค
- ฝ่ายทำสัญญาโครงการ  สรุปความก้าวหน้าแต่ละโครงการย่อยที่ grant ทุกเดือน
- ฝ่ายรณรงค์  สรุปการปฏิบัติงานรณรงค์ประจำเดือน
- ฝ่ายจัดซื้อ และผลิตสื่อ สรุปการจัดซื้อ และออกแบบ ผลิตสื่อทุกเดือน
- ฝ่ายจัดการสื่อ และโกดังสินค้า  สรุปการรับจ่ายวัสดุ และการบริหารวัสดุทุกเดือน
- ฝ่ายธุรการ  ทำรายงานการบันทึกเวลาทำงานทุกเดือน
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำรายงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือน
- ฝ่ายข้อมูล รายงานความก้าวหน้าเรื่องพัฒนาข้อมูล ทุกเดือน  และรายงานการติดตามการพัฒนาเวปไซต์ และ จดหมายข่าว
- ฝ่ายศูนย์ให้คำปรึกษา  รายงานผลการรับโทรศัพท์ และการพัฒนา ประจำเดือน          
- ฝ่ายผู้ประสานงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานโดยสรุป โดยทำเป็นตารางการปฏิบัติงาน

14. การประชุมกรรมการกำกับทิศทางฯ
ประชุมทุกเดือน โดย ฝ่ายการเงิน ช่วยประสานการประชุม และบันทึกการประชุม

 

Last Updated on Monday, 05 April 2010 04:01  

สำนักงาน

Joomla Slide Menu by DART Creations